Cele i rezultaty

Cel główny:

Opracowanie i wdrożenie modelu dotyczącego planowania i zarządzania zielenią miejską w postaci łąk kwietnych w miastach w Polsce, w kontekście optymalizacji składu gatunkowego łąk kwietnych i ich lokalizacji, jako czynników wpływających na bioróżnorodność fauny miast oraz samopoczucie mieszkańców.

Celem towarzyszącym, ale równie ważnym, jest nabycie przez członków Koła kompetencji miękkich potrzebnych do prowadzenia badań naukowych, pracy w zespole, promocji wyników badań i ich transferu do strefy gospodarczej.

Na podstawie wielopłaszczyznowych i interdyscyplinarnych monitoringów łąk trzech miast polski: Białegostoku, Bydgoszczy i Łodzi możliwe będzie lepsze poznanie kwietnych łąk oraz ich wpływu na miasta.

Cele szczegółowe:

Porównanie różnorodności stawonogów i ptaków łąk kwietnych zlokalizowanych w trzech miastach Polski, a różniących się:

  • ❀ składem gatunkowym roślin (monokultury, łąki jednoroczne, łąki bylinowe),
  • ❀ lokalizacją (łąki wzdłuż dróg, łąki w sąsiedztwie innych terenów zielonych, rekreacyjnych).

Ocena wpływu różnych typów łąk kwietnych (monokultury, łąki jednoroczne, łąki bylinowe) i ich lokalizacji na samopoczucie psychiczne oraz poziom stresu fizjologicznego i psychicznego mieszkańców miast.

Analiza statystyczna i przestrzenna (GIS) uzyskanych metadanych pozwalająca na modelowanie ekosystemów łąk kwietnych w przestrzeni miejskiej w kontekście ich optymalnego wpływu na bioróżnorodność miast i zdrowie człowieka.

Realizacja filmów ukazujących florę i faunę różnych typów łąk kwietnych w miastach i wyjaśniających wpływ przyrody na samopoczucie psychiczne mieszkańców

Zaprojektowanie i prowadzenie niniejszej strony internetowej, popularyzującej wiedzę dotyczącą łąk kwietnych w miastach, w tym uzyskane w trakcie realizacji projektu dane.

Planowane rezultaty:

Finalnie możliwe będzie wyciągnięcie wniosków i rzetelne odpowiedzenie na pytania:

  • Jak najlepiej planować tereny zielone w mieście, aby wpływały pozytywnie na bioróżnorodność?
  • W których miejscach zakładanie łąk jest najbardziej zasadne?
  • Jak kształtuje się różnorodność gatunkowa owadów zapylających oraz ornitofauny na kwietnych łąkach oraz w ich najbliższym otoczeniu, w porównaniu do typowych zieleńców miejskich?
  • Jakie typy zbiorowisk są wskazane ze względu na wymagania siedliskowe nasadzanych gatunków?
  • Jakie łąki najbardziej podobają się ludziom i jak oddziałują na ich samopoczucie?
  • Czy jest zapotrzebowanie społeczne na zwiększenie powierzchni kwietnych łąk w miastach?

 

Skip to content